AİLE HUKUKU VE BOŞANMA DAVALARI

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları mevzuatı ile ilgili bilgi vereceğiz. Boşanma döneminde erkek ya da kadın fark etmeksizin hak kayıplarına uğrama durumu ortaya çıkabiliyor. Bu davaların uzaması bireyleri ve özellikle de çocukları zarara uğratıyor. Aile Hukuku Davalarının içinde olan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet ve nafaka gibi konularda etkin bir şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

BOŞANMA DAVASI NEDİR ?

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Boşanma davasına ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Üçüncü Kısmında 396-494 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde açılabilir. Tarafların ortak ve herhangi bir baskı altında olmaksızın gösterdikleri boşanma iradesi mevcutsa, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir.

Boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, mal rejimi gibi boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumuna ilişkin koşullar anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına alınır.

Tarafların boşanmaya ilişkin şartlarda veya boşanma hususunda ortak iradeye sahip olmaması halinde çekişmeli boşanma davası açılması zaruridir. BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

1- Zina (TMK Madde 161)

*Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

*Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


2- Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış (TMK Madde 162)

*Eşlerden biri diğerinin hayatına kast ederse, pek kötü davranıp ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa diğer eş boşanma davası açabilir.

*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay içerisinde, ne olursa olsun bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçerse dava hakkı düşer.

*Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


3- Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme(TMK Madde 163)

*Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler, haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü diğer eşten onunla birlikte yaşaması beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.


4- Terk (TMK Madde 164)

*Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ederse boşanma davası açılabilir. Haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekteyken istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise boşanma davası açılabilir.

*Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

*Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

*Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan iki ay geçmedikçe dava açılamaz.


5- Akıl Hastalığı (TMK Madde 165)

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 

6- Evlilik Birliğinin Sarsılması (TMK Madde 166)

*Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

*Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa, boşanmaya karar verilebilir.

*Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

*Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

*Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

SAMSUN BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ NE KADAR ?

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası ücreti, içinde bulunduğumuz yılın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak davanın niteliğine göre belirlenmektedir. Boşanma davası giderleri, harç ,masraflar ve Avukatlık Ücretinden oluşmaktadır. Boşanma davası ücretleri hakkında bilgi almak için tarafımızla iletişime geçiniz. 

AİLE HUKUKU NEDİR ?

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenler. Medeni hukukun ve özel hukukun alt dalıdır. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da Aile Hukuku hakkında hükümler bulunur. Örneğin: “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” (T.C. Anayasası Madde 41)

NİŞANLANMA

Nişanlanmayla ilgili hükümler Türk Medeni Kanunu madde 118-123 arasında düzenlenmiştir. Hükümler aşağıdadır:

  •Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.

 Nişanlanma,yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. (md.118)

 •Nişanlanma şekil şartına tabi değildir.

 •Nişanlanma temsilci aracılığıyla yapılamaz.

 •Nişanlanacak kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekir.

 •Tek taraflı açıklama nişanlanma sonucunu doğurmaz.

 •Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. •Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemelerin değeri istenemez. (md.119)

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ

•Evlenme ile

•Nişanlının ölümü veya evlenmenin kesin imkansız hale gelmesi ile

•Nişanlının ayırt etme gücünü kaybetmesi ve diğer mutlak evlenme engellerinin ortaya çıkması ile

•Tarafların anlaşması ile

•Bozucu şartın gerçekleşmesi ile

•Kesin bir evlenme engelinin ortaya çıkması ile

•Nişanı bozma ile nişanlılık sona erebilir.

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

1- Maddi Tazminat

 Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler. (TMK MADDE 120)

2- Manevi Tazminat

 Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. (TMK MADDE 121)

3- Hediyelerin İadesi

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. ( TMK MADDE 122)

EVLİLİĞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

1- MADDİ KOŞULLAR

-EVLENME EHLİYETİ

 Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

 Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

 Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

-EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI

a) KESİN EVLENME ENGELLERİ: Evliliğe kesin engeller 3’e ayrılır; Hısımlık ilişkisi, mevcut evlilik, akıl hastalığı.

*HISIMLIK İLİŞKİSİ:

•Üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

•Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında,

•Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. (TMK MADDE 129)

*MEVCUT EVLİLİK:

•Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

•Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

•Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir.

*AKIL HASTALIĞI:

•Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

b) KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ: Kesin olmayan evlenme engelleri 2’ye ayrılır: Kadın için bekleme süresi, evlenmeye engel hastalıklar.

*KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ

•Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

•Doğurmakla süre biter.

•Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

*EVLENMEYE ENGEL HASTALIKLAR

•Medeni Kanunda evlenmeye engel olacak derece akıl hastalığı evlenme engeli olarak görülmüştür.

 •Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, frengi, bel soğukluğu, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kimselerin bu hastalıklarına dair doktor raporu getirmedikçe evlenemeyeceklerini düzenlemiştir.

 

2- ŞEKLİ KOŞULLAR

-EVLENME TÖRENİ (TMK MADDE 141-142)

-EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ İŞLEMLER (TMK MADDE 144)

EVLİLİĞİN SONA ERMESİ

1- ÖLÜMLE SONA ERME

•Eşlerden birinin ölümü halinde, hakim kararına gerek olmadan evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

•Ölümüne mutlak gözüyle bakılacak biçimde ortadan kaybolan kişi hakkında mahallinen büyük mülki amiri tarafından nüfus siciline öldü kaydı işlenmişse (ölümkarinesi) kişi ölmüş kabul edilir ve evlilik de kendiliğinden sona erer.

 

•Gaiplik evlilik birliğini kendiliğinden sona erdirmez. Eşin gaiplik başvurusu ile birlikte veya gaiplik kararından sonra evliliğin feshi davası açması gerekir.

2- EVLİLİĞİN İPTALİ VEYA FESHİNE KARAR VERİLMESİ

Evlenmeden önce veya evlenme sırasında ortaya çıkan bazı sakatlık halleri nedeniyle, sakatlığın ağırlığına göre evliliğe yokluk yaptırımı uygulanır ya da bazı kişiler evliliğin feshine karar verilmesini isteme hakkına sahip olabilir:

a) Evliliğin yokluğuna yol açan durumlar:

•Taraflardan birinin evlenme konusunda iradesini açıklamamış olması.

•Aynı cinse mensup olma.

•Evlenmenin yetkili evlendirme memuru önünde yapılmaması.

b) Evliliğin hükümsüzlüğüne yol açan durumlar:

•Mevcut evlilik

•Ayırt etme gücünde devamlı yoksunluk

•Yasak derecede hısımlık

•Evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması

3- CİNSİYET DEĞİŞTİRME

4- BOŞANMA

HİZMETLERİMİZ

Boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü için özel hayatın gizliliğine dikkat ederek Avukatlık Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetler başlıca şu şekilde sıralanmaktadır:

*Anlaşmalı boşanma için protokol tanzimi ve hukuki mütalaa verilmesi.

*Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

*Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

*Müşterek çocukların velayetinin verilmesi için taleplerin takibi ve neticelendirilmesi.

*Mal rejimi tasfiyesi davalarının takip edilerek neticelendirilmesi.

*Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

*Aldatan eş ve 3. Kişi hakkında manevi tazminat davası açılması ve takibi.

GİBİ KONULARDA MÜVEKKİL HASSASİYETİNE DİKKAT EDEREK SAMSUN’DA AİLE HUKUKU VE BOŞANMA AVUKATLIĞI HİZMETİ SAĞLAMAKTAYIZ. AYRINTILI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.


YARGITAY KARARLARI YAYINLARIMIZ

BOŞANMA YARGITAY KARARI
BOŞANMA YARGITAY KARARI
BOŞANMA YARGITAY KARARI
Samsun Boşanma Avukatı
Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?