İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İçindekiler

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçininHaklı Nedenle Feshi Nasıl ve Hangi Durumlarda Olur? İşçi Hangi Durumlarda Haklı Fesih Hakkını Kullanabilir? Gibi sorulara yanıt vermek için hazırladığımız bu makale ile ilgili soru ve görüşleriniz için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI FESİH SEBEPLERİ

4857 sayılı İş Kanununda işçi ve işveren açısından haklı fesih süresi, haklı fesih şartları ve nedenlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

*Haklı fesih tek taraflı fesih beyanı ile, karşı tarafın rızasına gerek duyulmaksızın yapılır.

*Haklı fesih hakkını kullanan taraf İŞVEREN İSE, fesih bildirimini:

1-Yazılı olarak yapması gerekir.

2-Fesih sebebini açıkça ve kesin bir şekilde belirtmekle yükümlüdür.

*İŞÇİ ise haklı nedenle fesih bildirimi yaparken herhangi bir şekil şartına bağlı olmayıp, yazılı, sözlü yapılabilir. İspat açısından yazılı bildirim yapılması faydalıdır.

*Sözleşmeyi fesheden taraf, haklı fesih nedeni ile bağlıdır ve haklı fesih nedenlerini daha sonra değiştirip genişletemez.

İŞÇİNİN HAKLI SEBEPLE FESİH NEDENLERİ VE SONUÇLARI

İstifa eden işçi tazminatlarını alabilir mi? İşçi aşağıda sayılan haklı sebeplerden birine dayanarak iş sözleşmesini feshettiği halde bir kısım işçilik alacaklarını talep edebilecektir.

*Haklı sebeple fesih bildirimi yaparak iş sözleşmesini fesheden işçi, kıdem tazminatı, ödenmeyen ücret alacakları, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı ve durumun gereğine göre mobbing nedeniyle tazminat alacağı, iş kazası tazminatı alacağı v.b. alacaklarını talep edebilecektir. Bu durumda işçi ihbar tazminatı talep edemez.

*Bu alacakları talep eden taraf iş sözleşmesini feshederken dayandığı sebeplerin doğruluğunu ispat etmekle yükümlüdür.

Haklı fesih durumunda koşulları mevcutsa işsizlik maaşı da alınabilecektir. İşsizlik ödeneği talebi ile işçi işten ayrılmasından itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmalıdır, uygulamada işçinin lehine sonuçlanan arabuluculuk veya dava ile fesih sebebinin haklı olduğunun sabit olması ile ödenmeye başlanmaktadır.

Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

1-Sağlık sebepleri

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

2-Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

3-Zorlayıcı sebepler

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

İŞÇİNİN VEYA İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

Madde- 26

24 ve 25’inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

HAKLI FESİH BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Haklı fesih bildiriminin geçerliliği ve ispatı açısından dikkate alınması gereken çok sayıda husus mevcut olup, bir avukat vasıtasıyla hazırlanması ve iletilmesi, birçok hak kaybının, tazminat haklarının kaybedilmesinin önüne geçecektir.

İstifa dilekçesi, haklı nedenle fesih, fesih bildirimi, istifa bildirimi, işçilik alacakları talebi, tazminat talebi konularında Samsun İşçi Avukatı Gözdenur Dilşah Çaloğlu’ndan bilgi alabilirsiniz.

8423 Numaralı Kanun (İş Kanunu) ve Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?