İŞVEREN HAKLI FESİH SEBEPLERİ

İçindekiler

İşveren Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir? Hangi Durumlarda Fesih Haklı Olur? Bu makalemizde işveren haklı fesih sebepleri ve bu durumların sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağız. Aklınıza gelebilecek soruların cevaplarını derlediğimiz bu makaleyle ilgili sorularınız için tarafımızla iletişime geçiniz.

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

İşveren iş sözleşmesini aşağıda sayılı haklı sebeplerin varlığı halinde DERHAL fesih hakkına sahiptir. Bu sebepler olduğunda işçiye ihbar süresi tanımadan sözleşmeyi feshedebilir.

*Bu durumda işçinin ihbar tazminatı talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

İşçi işveren tarafından yapılan haklı nedenle fesih neticesinde;

-İş güvencelerinden yararlanamayacak.

-İşsizlik maaşı alamayacak.

-Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade talepleri reddedilecektir.

*İşçi, bu taleplerini ancak işverenin haklı fesih sebebinin doğru ve geçerli olmadığı durumlarda ileri sürebilecektir. 

İŞVEREN HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?

Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

1-Sağlık Sebepleri

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması durumunda feshedebilir. Engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeplerle doğacak devamsızlığın art arda üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi durumunda feshedebilir.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda feshedebilir.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Ahlak ve İyi Niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

3- Zorlayıcı Sebepler

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

4- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

İŞÇİNİN VEYA İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Madde- 26:

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

HAKLI FESİH BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Haklı fesih bildiriminin geçerliliği ve ispatı açısından dikkate alınması gereken çok sayıda husus mevcut olup, bir avukat vasıtasıyla hazırlanması ve iletilmesi, birçok hak kaybının, tazminat haklarının kaybedilmesinin önüne geçecektir.

İstifa dilekçesi, haklı nedenle fesih, fesih bildirimi, istifa bildirimi, işçilik alacakları talebi, tazminat talebi konularında Samsun Avukat Gözdenur Dilşah Çaloğlu’ndan bilgi alabilirsiniz.

8423 Numaralı Kanun (İş Kanunu) ve Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız

İŞVEREN HAKLI FESİH SEBEPLERİ

İŞVERENİN HAKLI SEBEPLE FESHİ

Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?