İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

İtirazın kaldırılması davaları, İtirazın Kesin Kaldırılması davası ve İtirazın geçici olarak kaldırılması davaları olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. İtirazın kesin olarak kaldırılmasına ilişkin davalar, ilamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması amacıyla alacağı İcra İflas Kanununun 68. Maddesinde belirtilen belgelere bağlı alacaklı tarafından, itiraz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde açılır.

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAMSUN NÖBETÇİ İCRA HUKUK        MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                          :  Samsun İcra Müdürlüğü, 2022/…… Esas

 

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN

ALACAKLI/DAVACI          : ……………………(T.C veya V.N)

                                               Adres:

 

VEKİLİ                                :  Av. …………….

                                             Adres:

DAVALI/BORÇLU                : ………………….

                                               Adres:

VEKİLİ                                :  Av………….

                                               Adres:

 

DAVA KONUSU                  : Samsun İcra Müdürlüğü’nün 2022/….. Esas sayılı dosyası ile …..-TL tutarında asıl alacak ve …..-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam ……-TL’nin tahsili talebi ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın kesin olarak kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizdir..

 

DAVA DEĞERİ                     : ……-TL

AÇIKLAMALAR                 :

Davalı aleyhine, müvekkilim tarafından, takibin açıldığı ….. tarihine kadar ödenmeyen alacağın tahsili amacıyla Samsun İcra Müdürlüğü 2022/……E. Sayılı dosya ile ilamsız takiplerde haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup, borçluya gönderilen ödeme emri …….tarihinde tebliğ edilerek, yasal süresi içinde ….. tarihinde borçlu davalı tarafından dosyaya itiraz edilerek takip durmuştur. Haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli olarak yapılan itirazın kesin olarak kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

1-) Davalı …… Apartmanında kat malikidir. Söz konusu apartmanın kat malikleri kurulunun kararları gereği, ortak gider, aidat, ek katkı ödemeleri vs. gibi ödemeler, mülkiyet sahipleri veya kiracıları tarafından koşulsuz şartsız ödenecek olup, bu husus kat maliklerince onaylanarak noter onaylı karar defterleri ile imza altına alınmıştır.

İİK 68/1 gereğince; “Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.” Yine Kat Mülkiyeti Kanunu 37/son şu şekildedir: “Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.“

2-) Kat Mülkiyeti Kanunumuzun Ortak Giderlere katılmayı düzenleyen 72. maddesinin 3.bendinde “Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.” denilmiştir. Ve 20. Maddesinin 1. bendinde ’’Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.’’ denilmiştir.

3-)Her ne kadar borçlu itirazında böyle bir borcunun bulunmadığını beyan etmiş ise de, ilgili yasa ve kat malikleri kurulu kararı gereği; aidat, ortak gider vs. gibi ödemelerin sorumluluğundan kurtulamayacaktır. Borçlu, borca itiraz ederek, borç ödemekten kaçınmaya çalışmaktadır.

4-)Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle davalının haksız olarak itirazının kesin olarak kaldırılması için kanunda aranan belgeler tarafımızca mahkemeye sunulacak olup bu belgeler uyarınca davalının haksız itirazının kaldırılması için iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER           : İİK, KMK, TBK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                            :

1.)Samsun İcra Müdürlüğü’nün 2022/….. Esas sayılı İcra takip dosyası

2.) Noter onaylı karar defterleri asılları ve yönetim planı. (Sayın Mahkemece talep edilmesi halinde sunulacaktır.)

3.) Bilirkişi incelemesi

4.) Diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.) Davanın kabulüne,

2.) Samsun İcra Müdürlüğü’nün 2022/….. Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan haksız itirazın kesin olarak kaldırılmasına ve takibin devamına,

3.) Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ÖDEMEYE,

4.) Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5.) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …./…../…..

 

Davacı Vekili

                                                                                 Av. Gözdenur Dilşah ÇALOĞLU

EKLER:

1-) Yönetim Planı

2-) Taşınmaza ait tapu kaydı

3-) Vekaletname sureti.

 

Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?