SAMSUN İCRA AVUKATI

İCRA VE İFLAS HUKUKU NEDİR ?

Toplum içinde yaşayan insanların bazıları, alacaklarının olduğu kadar borçlarının da arkasında durmaz ve vadesi geldiği zaman herhangi bir zorlamaya gerek kalmaksızın borçlarını ödemezler. Eğer ödeselerdi icra hukukuna ihtiyaç kalmazdı. Böyle olmadığı için kanun koyucu ifa zamanı geldiği halde ödenmeyen borçların ödenmesini temin etmek ve alacaklıların haklarını alabilmesi için kanuni düzenleme yoluna gitmiştir. Çeşitli takip yollarını 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile düzenleme yoluna gitmiştir. Alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklı, alacağını tahsil edebilmek için devletin cebri icra organlarına başvurur. Alacaklı, devletin organlarına başvurmayıp kendi alacağını kuvvet kullanmak suretiyle borçludan almaya kalkarsa “kendiliğinden ihkak-ı hak suçu” işler. Bu suç cezalandırılmayı gerektirir. 

İCRA VE İFLAS HUKUKU NELERİ DÜZENLER ?


Borçlu aleyhine gerçekleştirilen takip, icra takibi şeklinde olabilir. Koşullar uygun olduğunda iflas yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu iki takibin nasıl gerçekleşeceğini, borçlunun bu takipler karşısında yasal yola nasıl başvuracağı bu hukuk dalının ilgi alanıdır. Aynı zamanda alacaklının icra durumunda hukuksal olanaklarını düzenler. Yapılan takibe karşın borcun ödenmemesi durumunda malların nasıl haczedilip nakit paraya çevrileceği gibi mevzular da icra ve iflas hukukunun konusudur.


NEDEN SAMSUN İCRA AVUKATINA DANIŞMALIYIM ?


Alacaklının mevcut dosyayı takibi, icra iflas davalarının seyrini ve sonuçlanma hızını doğrudan etkiler. En sağlıklı ve en doğru sonucu alabilmeniz için icra iflas hukukunun ne olduğunu ve hangi haklara sahip olduğunuzu detaylarıyla bilmeniz gerekir. Bu yüzden samsun icra avukatı olarak danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 


HİZMETLERİMİZ


Bu alandaki hizmetlerimiz şu şekildedir:

1-  Toplu kurum dosyaları ve bireysel alacakların icra takibi ve haciz işlemleri.

2- Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılacaklar takipler ve haciz işlemleri.

3- Genel, ticari veya bireysel kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak takipleri.

4- Çek, bono, poliçe gibi kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri ve haciz işlemleri.

5- Fatura ve benzeri alacaklardan dolayı ilamsız icra takipleri ve haciz işlemleri.

6- Mahkeme kararları ve bu mahiyetteki belgelere dayalı olarak ilamlı icra takipleri ve haciz işlemleri.

7- İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları.

8- İstihkak davaları.

9- Menfi tespit ve istirdat davaları.

10- İhalenin feshi davaları.

11- Sıra cetveline itiraz davaları.

12- Kıymet takdirine itiraz davaları.

13- İflas davaları.

14- Tasarrufun iptali davaları.

15- Karşılıksız çıkan çekler, taahhüdün ihlali ve nafakanın ödenmemesi gibi durumlarda borçlu aleyhine icra ceza mahkemesine borçlunun tazyik hapsi için şikâyette bulunulması.

16- Borçlu olarak muhatap olunan icra takiplerine karşı itiraz dilekçelerinin yazılması ve devamında açılacak olan itirazın iptali davalarının takibi.

Daha fazla bilgi ve sorunlarınızın çözümü için Samsun İcra ve İflas Avukatıyla iletişime geçebilirsiniz:


Samsun İcra Avukatı
Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?