SAMSUN MİRAS AVUKATI

Miras Nedir ?

Miras; miras bırakanın yasal ve atanmış mirasçılarına kalan mal varlığı ve hakların bütünüdür. Murisin tasarrufta bulunmadığı tereke mallarının alacak ve borçları yasal mirasçılarına geçer.

Kimler Yasal Mirasçı Olabilir ?

*Türk Medeni Kanununda Kan hısımları; ( altsoy, ana ve baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar ), sağ kalan eş, evlatlık çocuklar ve Devlet yasal mirasçılar olarak gösterilmiştir.

*Soy bağı, anne tarafından doğumla ve evlat edinmeyle kurulabilir. Baba ile çocuk arasında da soy bağı kurulabilir. Evlilik birliği varsa eşten doğan çocuk ile baba arasında; evlat edinme, tanıma veya babalık davasıyla soy bağı kurulabilir.

*Miras bırakanın altsoyu, çocuklarıdır. Çocuklar sağ değillerse onların yerini altsoyları alır. Her çocuğun miras payı eşittir.

*Alt soyu bulunmayan murisin yasal mirasçıları, anne babasıdır ve eşit paya sahiplerdir. Anne ve baba muristen önce ölmüş ise miras, bunların alt soylarına geçer. Bu durumda miras, murisin kardeşlerine eşit olarak paylaştırılır.

*Alt soyu , anne babası ve onların alt soyu da bulunmayan durumlarda murisin yasal mirasçıları, büyük anne ve büyük babadır. Miras bunların arasında eşit olarak paylaştırılır. Büyük anne ve büyük baba miras bırakandan önce ölmüş ise onların yerini kendi alt soyları alır.

*Evlilik dışında doğan ancak kanuni olarak murisle soy bağı kurmuş kişiler, babaları yönünden evlilik içi hısım gibi mirasçı sayılırlar.

*Murisin ölümünden sonra sağ kalan eş, miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın ¼ ünü alır. Murisin ana ve babası ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alır. Büyük anne, büyük baba ve onların alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın ¾ ünü alır. Başka mirasçı bulunmadığı durumda mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır.

*Murisin evlatlığı ve çocukları, murise kan hısımları ile aynı derecede mirasçı olurlar. Evlatlığın, kendi ailesindeki miras hakları ayrıca devam etmektedir.

*Eğer yukarıda sayılan mirasçılardan hiçbiri yok ise miras Devlete geçer. Yasal mirasçılar veya ölüme bağlı tasarruflarla belirlenen iradi mirasçılar olmaması durumunda miras, devlete geçer.

Miras Hukuku’nda Yasal ve Saklı
Paylı Mirasçılar Kimlerdir ?

Hukukumuzda kan hısımları ve evlatlığın miras payları zümre sistemi ile belirlenir. Zümreler içinde öncelik ilkesi esastır. Birinci zümrede mirasçı varsa ikinci zümredekiler miras payı alamaz. Birinci zümrede mirasçı yoksa ve ikinci zümrede mirasçı varsa üçüncü zümredekiler miras payı alamaz. Birinci zümre mirasçılar, murisin alt soyudur. ( çocukları, torun ve evlat edinilenler ) İkinci zümre mirasçılar, murisin anne ve babasıdır. Anne ve babası muristen önce ölmüşse onların alt soyları, ikinci zümre mirasçılardır. Üçüncü zümre mirasçılar, murisin büyük anne ve büyük babasıdır. Biri ya da ikisi muristen önce ölmüşse onların altsoyları üçüncü zümre mirasçılardır. ( dayı, hala, teyze ) Eğer büyük anne, büyük baba ve altsoylarından dayı, hala, teyze, amca da sağ değilse miras bunların alt soyuna geçer. Sağ kalan eş varsa murisin dayı, teyze, amca ve halası sağ kalan eşle birlikte mirasçı olabilirler. Dayı, teyze, amca ve halanın alt soyu sağ kalan eşle birlikte mirasçı olamayacaktır.

SAKLI PAYLI MİRASÇI NEDİR ?

Kanunda saklı paklı mirasçılar belirlenmiştir. Bunların saklı payları oranındaki miras hakları, ölüme bağlı tasarruflarla üçüncü kişi veya kurumlara bırakılmaz. Alt soy, anne, baba ve eş saklı paylı mirasçılardır. Alt soy, anne ve babanın saklı payı yasal miras paylarının yarısıdır. Sağ kalan eş altsoy ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının tamamı saklı payıdır. Sağ kalan eş anne ve baba ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının tamamı saklı payıdır. Sağ kalan eş tek başına veya büyük anne ve büyük baba ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının 3/4’ü saklı payıdır. Eş tek başına mirasçıysa yasal miras payının 3/4’ü saklı payıdır.

 

Ölüme Bağlı Tasarruflar
Nelerdir ?

Ölüme bağlı tasarrufların yapılmasında vasiyetname ve miras sözleşmesi olmak üzere iki şekil şartı vardır:

1- Vasiyetname

*Ayırt etme kabiliyetine sahip 15 yaşındaki bireyler veya ergin kılınan kişiler, vasiyetname düzenleyebilirler. Vasiyetname kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri olduğu için sadece kişinin rızası aranır. Vasisinin rızası alınmaz.

2- Miras Sözleşmesi

*Miras sözleşmesi düzenlenebilmesi için de kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması şartı vardır.

***Vasiyetname ve miras sözleşmesi arasında fark vardır. En önemli fark, vasiyetnameden TEK TARAFLI olarak dönülebilirken miras sözleşmesinden istenilen zaman geri dönülememesidir.

Mirasçılık Belgesi
( Veraset İlamı )
Nedir ?

*Mirasçılık belgesi, mahkemeden veya noterden alınır. Diğer adı veraset ilamıdır. Murisin yasal mirasçılarının paylarını gösteren resmi belgedir.

*Veraset ilamı, mirasçılardan herhangi birisinin başvurusu ile Sulh Hukuk Mahkemelerinden veya noterlerden çıkarılabilir.

*Mirasçılar içinde yurtdışında yaşayanlar, yabancı uyruklular veya herhangi bir anlaşmazlık yaşayanların olduğu durumlarda, veraset ilamı noterden değil Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep edilmedir.

****Yasal mirasçı olmayan atanmış mirasçılar, hak sahipliğini öğrendikleri süreden sonra 1 ay içerisinde haklarına itiraz olmadığı takdirde , veraset ilamı talebinde bulunarak miras hakkı talep edebilir.

Reddi Miras
( Mirasın Reddi ) Nedir ?

*Mirasçıların, muristen intikal eden mal ve borçlarından ( tereke ) kendi payına düşen kısmını reddetmesine Reddi Miras denir.

***Sadece borçların reddedilip mallardan pay almak mümkün değildir.

*Mirasın reddi iki şekilde yapılmaktadır. Mirasçının, Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü beyanla mirastan vazgeçtiğini belirtmesiyle miras reddedilebilir. Tereke mallarının, borçlarını ödemeye yetmeyecek miktarda olduğunun tespit edilmesiyle beyana gerek olmaksızın miras hükmen reddedilmiş sayılır.

****Mirasın reddi davası 3 ay içerisinde murisin son ikamet yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

*SAMSUN MİRAS AVUKATINDAN DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN:  


Samsun Avukat
Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?